NEPLP grib ar likumu noteikt tiesības izvērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašniekus

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sagatavojusi grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), kas paredz NEPLP tiesības izvērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku, tostarp patieso labuma guvēju, atbilstību EPLL prasībām, informēja NEPLP Informācijas centra vadītāja Agnese Berga.

Likuma grozījumi sagatavoti ar mērķi nodrošināt mediju brīvību un daudzveidību, nosakot NEPLP tiesības, lemjot par apraides un retranslācijas atļauju izsniegšanu vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrāciju, izvērtēt šādas atļaujas izsniegšanas vai reģistrācijas atbilstību EPLL noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai no 2012. līdz 2017.gadam un plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai, kā arī izvērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku, tostarp patieso labuma guvēju, atbilstību EPLL prasībām. Šobrīd likums NEPLP šādas tiesības nenosaka.

Ir sagatavoti grozījumi EPLL un citos normatīvajos aktos, lai elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā NEPLP tiktu piešķirtas tiesības pēc lēmuma pieņemšanai nepieciešamās finansiālās un juridiskās informācijas saņemšanas apstiprināt darījumu atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm, skaidroja Berga.

EPLL grozījumi paredz, ka tie, kas vēlas iegūt vai palielināt ievērojamu ietekmi elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī, iesniedz NEPLP iesniegumu par ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu. NEPLP izvērtē ievērojamas ietekmes iegūšanas vai palielināšanas atbilstību EPLL noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai, tostarp sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai, un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem – atļaut ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu; atļaut ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu, nosakot ievērojamas ietekmes ieguvējam vai palielinātājam un/ vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim saistošus noteikumus; aizliegt ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu.

NEPLP aizliedz iegūt vai palielināt ievērojamu ietekmi elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī gadījumos, kad persona, kura iegūst vai palielina ievērojamu ietekmi, tostarp minētās personas patiesā labuma guvēji, atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: ja persona ir saistīta ar organizētās noziedzības grupējumiem; ārvalstu specdienestiem vai grupējumiem, kas saistīti ar starptautiskām teroristu organizācijām, vai uztur sakarus ar personām, kas pieder pie tiem; ja personai ir sabiedrisko drošību apdraudoši sakari ar pie Eiropas Savienības (ES) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas nepiederošu valstu institūcijām vai ar šo valstu personām.

NEPLP aizliedz iegūt vai palielināt ietekmi elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī arī tad, ja persona ir notiesāta par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo vienotību un konstitucionālo iekārtu, kā arī gadījumā, ja persona, kura iegūst vai palielina ievērojamu ietekmi, nav iesniegusi NEPLP visu šajā likumā un šā panta astotajā daļā minētajos noteikumos norādīto informāciju.

Informācijas iegūšanai NEPLP lūdz attiecīgu Satversmes aizsardzības biroja un Drošības policijas atzinumu.

Saņemot iesniegumu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijai, apraides vai retranslācijas atļaujas izsniegšanai un tam pievienotos dokumentus, NEPLP izvērtē elektroniskā plašsaziņas līdzekļa plānotās darbības atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai, tostarp sabiedrības veselībai un drošībai, elektronisko plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai. Pēc tam NEPLP pieņem vienu no šādiem lēmumiem – reģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai izsniegt apraides vai retranslācijas atļauju; reģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai izsniegt apraides vai retranslācijas atļauju, nosakot elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim un/vai tā īpašniekam vai patiesajam labuma guvējam saistošus noteikumus; nereģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai neizsniegt apraides vai retranslācijas atļauju.

Likums paredz NEPLP pienākumu atteikt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrāciju, apraides vai retranslācijas atļaujas izsniegšanu, kā arī ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu, ja informācija par īpašnieku līdz fiziskas personas patiesā labuma guvēja līmenim NEPLP nav iesniegta vai ir tikusi iesniegta nepatiesa informācija. Lai nodrošinātu efektīvu paredzētā īpašnieku atklāšanas pienākuma izpildi, NEPLP noteiktas tiesības anulēt apraides vai retranslācijas atļauju, vai arī apturēt reģistrēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību. Šāds regulējums attiecas, piemēram, uz pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem, kuriem ir pienākums tikai reģistrēties NEPLP, nesaņemot apraides vai retranslācijas atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nav iesniedzis attiecīgo informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

Ievērojama ietekme EPLL grozījumu izpratnē ir personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta ietekme, kura izpaužas kā kontrole pār desmit un vairāk procentiem no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita vai ieguldījumu kopsummas. Kopsummas, kura izpaužas kā kontrole pār desmit un vairāk procentiem no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kas nav komersants un kura neatkarīgi no tās iegūšanas veida un formas, tostarp, bet ne tikai, tiesības uz aktīviem, tiesības ietekmēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pārvaldes institūciju lēmumu pieņemšanu vai iecelt iepriekšminēto institūciju locekļus, līdzdalības iegūšana kapitāla daļu pirkuma, apvienošanās, saplūšanas, kopuzņēmuma izveidošanas ceļā vai jebkurā citā veidā, dod iespēju personai vai vairākām personām, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, būtiski ietekmēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību vai redakcionālo neatkarību.

Jēdziens «ievērojama ietekme» veidots tā, lai to var attiecināt uz visa veida elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, un ar to saistītais regulējums ir līdzīgs finanšu nozarē izmantotajam «būtiskas līdzdalības» jēdzienam.

EPLL grozījumos definēts patiesā labuma guvēja – fiziskas personas – jēdziens. Tā ir persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai daļu skaita, vai ieguldījumu kopsummas, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību. Tā ir arī persona, kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants.

Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība. Par patieso labuma guvēju uzskatāma persona, kuras labā vai interesēs tiešā vai netiešā veidā tiek iegūta vai palielināta ievērojama ietekme elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Par patieso labuma guvēju uzskatāma arī persona, kuras labā vai interesēs tiešā vai netiešā veidā tiek iegūta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa apraides un/vai retranslācijas atļauja un/vai tiek reģistrēts elektroniskais plašsaziņas līdzeklis.

Ziņas par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa patiesajiem labuma guvējiem NEPLP publisko savā mājaslapā, ievērojot fiziskas personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Grozījumi EPL izstrādāti, ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju no 2012. līdz 2017.gadam, kas prasa noteikt NEPLP pilnvaras EPL reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā.

Grozījumi iesniegti Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, apstiprināja Berga.